Etiska regler

En trygg garanti för seriös, etisk och laglig direkthandel

För att garantera ett korrekt uppträdande ska varje medlemsföretag och deras direktsäljare följa föreningens etiska regler. De etiska reglerna är en överenskommelse mellan föreningen och Konsumentverket och reglerar bland annat till vem och hur en säljkontakt tas, vilka säljmetoder som får användas, vilken information och dokumentation som ska överlämnas och hur eventuella tvister hanteras. Ett företag anslutet till Direct Selling Sweden har genom sitt medlemskap också antagit föreningens etiska regler. De etiska reglerna är inte någon lag i ordets rätta bemärkelse men de har en etisk nivå som i många fall överskrider lagen. Brott mot reglerna kan medföra rättsliga påföljder för medlemsföretagen enligt gällande svensk lagstiftning.

HÄR hittar du de etiska reglerna i sin helhet.

Code administrator

För att säkerställa att föreningen och dess medlemsföretag följer de etiska reglerna finns en oberoende ”code administrator” för att lösa eventuella uppkomna tvister. Reglerna är fastställda av både den europeiska (Seldia) och den globala (WFDSA) direkthandelsfederationen och är obligatoriska för alla nationella föreningar. De etiska reglerna syftar bland annat till att konsumenten vid köp ska känna sig trygg och riktigt behandlad och vara nöjd med sin kontakt med direkthandeln. Det är medlemsföretagens ansvar att utbilda sina direktsäljare så att de följer de etiska reglerna.