1. Home
  2. /
  3. Private: Om oss
  4. /
  5. Om Direct Selling Sweden
Om Direct Selling Sweden

Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel

All direkthandel bygger på personliga möten utanför de traditionella försäljningsställena, vi brukar säga att den är butikslös. Det betyder att den kan ske exempelvis under en demonstration hemmiljö, i samband med temaaktiviteter eller andra sociala sammanhang, genom dörrknackning eller i så kallade ”pop up-stores” vid särskilda tillfällen.

Direkthandel är en växande bransch i världen och i Sverige finns det mer 155 000 direktsäljare som tillsammans omsätter 2,2 miljarder årligen. Våra medlemsföretag spänner över ett brett produktsortiment och här erbjuds bland annat kosmetik, kläder, hushållsprodukter, hälsopreparat, böcker, rengöringsprodukter, kosttillskott och telefonabonnemang.

Viktiga etiska regler

Direct Selling Sweden arbetar för att informera, stimulera och utveckla branschen med målet att renodla och bibehålla en etiskt korrekt bransch. Vi verkar för god affärssed, bevakar medlemföretagens intressen och skyddar konsumenten. Andra viktiga uppgifter är att verka för ett gott anseende, både för direkthandel som distributionsform och för dess utövare samt att utbilda dessa. För att säkerställa ett korrekt uppträdande ska varje medlemsföretag och deras direktsäljare följa föreningens etiska regler. De etiska reglerna reglerar bland annat till vem och hur en säljkontakt tas, vilka säljmetoder som får användas, vilken information och dokumentation som ska överlämnas och hur eventuella tvister hanteras. En av föreningens viktigaste uppgifter är att de etiska reglerna tillämpas och blir kända, både inom utom branschorganisationen. Föreningen medlemsföretagen och dess säljare ska också verka för att branschens etiska regler blir kända och tillämpas.

Directs Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar distributionsformen. Föreningen bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket, Spelinspektionen och andra myndigheter. Föreningen leds av en VD och har en styrelse med representanter från de olika medlemsföretagen.

Marknadsundersökningar

Vi genomför regelbundet attitydmätningar, kännedoms- och socioekonomiska undersökningar av branschen, både vad gäller marknaden som sådan men även av våra medlemsföretag. För mer information och resultat från dessa mätningar, kontakta oss via info@directsellingsweden.se.

Seldia

Direct Selling Sweden är medlem i den Europeiska Direkthandelsorganisationen – Seldia.

Seldia representerar 28 europeiska direkthandelsföreningar som tillsammans har en årsomsättning på runt 30 miljarder Euro. Medlemsföretagen i Seldia sysselsätter mer än 14 miljoner direktsäljare varav 78% är kvinnor.

För mer information om direkthandeln i Europa,se www.seldia.eu och i världen, www.wfdsa.org.

Vill du komma i kontakt med oss? Kontakta oss på info@directsellingsweden.se.