Stadgar

När Direkthandel nämns i dessa stadgar avses den säljform, som kännetecknas av att näringsidkare (i egen regi eller genom återförsäljare) yrkesmässigt bedriver personlig försäljning direkt till fysiska personer i deras egenskaper av konsumenter.

Den personliga kontakten kan äga rum antingen genom sammanträffande för demonstration av produkter i original med aktuella data och prisuppgifter eller per telefon för beskrivning av produkten och produktens egenskaper samt villkor för köp. Direkthandel sker alltid på annan plats än i butik.

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål och syfte skall vara:

• Att bevaka medlemmarnas intressen i frågor som berör direkthandel.
• Att skydda konsumenternas berättigade intressen i samband med direkthandel.
• Att verka för ett gott anseende både för direkthandeln som distributionsform och för dess utövare.
• Att verka för att branschens etiska regler blir kända och tillämpas.
• Att medverka till utbildning och träning av säljare inom direkthandeln.
• Att insamla och publicera material för att lämna en allsidig information om direkthandeln.

§ 2 Organisation

Föreningen är en sammanslutning av företag inom direkthandeln.

Föreningens beslutande organ är årsmötet, ev extra föreningsmöte och föreningens styrelse.

§ 3 Medlemskap

Direkthandelsföretag kan hos styrelsen ansöka om medlemskap. Ansökan görs på särskild blankett, där uppgift lämnas om namn, verksamhetens art och inriktning, antal säljare m.m. Som medlem kan antas företag som helt eller delvis bedriver direkthandel genom anställda säljare och/eller genom fristående återförsäljare som i sin tur bedriver direkthandel.

För medlemskap krävs att företag förbinder sig att följa reglerna för föreningens ändamål och syfte samt föreningens etiska regler.

Föreningens styrelse beslutar om anslutning av ny medlem för ett provår. Innan företag kan antas som provmedlem måste företaget under minst 12 månader ha bedrivit en direkthandel i enlighet med föreningens etiska regler. Efter provåret kan medlem auktoriseras efter beslut av styrelsen.

Företag eller organisation kan antas som associerad medlem (Business Partner) om företaget har en stark anknytning till direkthandeln.

Om någon av styrelsemedlemmarna är anställd i företag som konkurrerar med medlem som är föremål för auktorisation och denna medlem motsätter sig medlemskap för företaget skall denna medlem ersättas av suppleant, när auktorisationen beslutas.

§ 4 Utträde

Medlemsföretag som önskar utträda ur föreningen kan göra detta vid utgången av ett verksamhetsår och skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse senast en månad innan verksamhetsårets utgång.

Om medlem enligt styrelsens uppfattning inte uppträder i enlighet med stadgarna eller de etiska reglerna kan medlem uteslutas.

1. Medlem som bryter mot ovan skall först tilldelas en skriftlig varning och
anmodan om rättelse
2. Om rättelse inte sker inom av styrelsen beslutad tidsfrist utesluts medlemmen
ur föreningen

Beslut om varning samt eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

Om någon av styrelsemedlemmarna är anställd eller på annat sätt företräder medlemsföretag som är aktuellt för skriftlig varning eller uteslutning, samt om någon styrelseledamot är anställd eller på annat sätt företräder ett medlemsföretag som är motpart i ärendet eller på annat sätt kan anses uppnå en direkt konkurrerensfördel av beslutet skall denna styrelsemedlem ersättas av suppleant, när sådant beslut skall fattas.

Medlem som lämnat eller blivit utesluten ur föreningen får i sin marknadsföring under inga omständigheter utnyttja föreningens namn eller logotype. När medlemskap upphör skall brevpapper, ID-kort etc med föreningens namn eller logotype omedelbart makuleras.

Medlem som missbrukar föreningens namn, logotype eller inte följer styrelsens beslut kan förutom uteslutning tilldelas skadestånd med av styrelsen i varje fall bestämt belopp dock högst 100 000kr.

Medlem som trots påminnelse inte före årsmötet betalat medlemsavgift för föregående år är automatiskt utesluten ur föreningen.

§ 5 Medlemsavgifter

Inträdes-, års- samt serviceavgifter fastställes vid ordinarie årsmöte och betalas halvårsvis, med undantag av inträdesavgiften som betalas vid inträde. Associerad medlem (Business Partner) betalar halvårsvis av styrelsen beslutad avgift.

Till föreningen inbetalda avgifter och övriga medel återbetalas ej vid utträde eller uteslutning.

§ 6 Ordinarie årsmöte

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni. Föreningen håller varje år före den 30 november årsmöte på av styrelsen bestämd tid och plats.

Skriftlig kallelse med föredragningslista skall skickas ut till medlemmarna minst 14 dagar i förväg tillsammans med valnämndens förslag samt styrelsens och revisorernas årsberättelse.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av justeringsmän
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 6. Frågan om fastställande av balansräkning och om styrelsens ansvarsfrihet
 7.  Val för ett år av
  a) styrelseordförande och mellan fyra och sex styrelseledamöter jämte mellan en och tre suppleanter
  b) två revisorer jämte två suppleanter
 8.  Val av tre ledamöter i valnämnd
 9.  Fastställande av styrelsens aktivitetsplan, budget samt inträdes-, års- och serviceavgifter
 10. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast tio dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling på årsmötet
 11.  Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan

§ 7 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte utlyses genom skriftlig kallelse minst åtta dagar i förväg, om styrelsen anser det påkallat eller om minst fem medlemmar i föreningen framställt skriftlig begäran om detta.

Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

§ 8 Föreningsbeslut

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger medlem rösträtt i förhållande till under senast föregående hela verksamhetsår erlagda serviceavgifter. Antalet röster per medlem erhålles genom att gjorda inbetalningar, i kronor, divideras med koefficienten 1000, varefter erhållen kvot upphöjes till närmaste hela tal.

Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av antalet närvarande medlemmar. Beslut fattas med enkel röstövervikt.

Vid beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen har varje medlem en röst. Sådana beslut fattas med två tredjedels röstövervikt.

Vid lika röstetal har alltid mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Associerad medlem (Business Partner) har ej rösträtt.

§ 9 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse vald av årsmötet som består av en ordförande samt mellan fyra till sex ledamöter jämte mellan en till tre suppleanter, samt föreningens verkställande direktör som självskriven ledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen skall föra protokoll vid sina sammanträden. Räkenskaperna skall avslutas per den 30 juni och dessa skall överlämnas till revisorerna före den 15 september tillsammans med verksamhetsberättelse och protokoll.

§ 10 Valnämnd

För att förbereda val på årsmöte utses vid ordinarie årsmöte en valnämnd med tre ledamöter, varav en sammankallande och en styrelseledamot.

§ 11 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer och två suppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

§ 12 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varvid dock minst tre månader skall ha förflutit mellan de bägge föreningsmötena.

§ 13 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Beslut om upplösning av föreningen skall innefatta bestämmelse om disposition av föreningens tillgångar.