1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Arkiverat
  6. /
  7. Yttrande angående Spelutredningens betänkande...
Yttrande angående Spelutredningens betänkande SOU 2017:30

Med anledning av Spelutredningens betänkande SOU 2017:30 önskar Direct Selling Sweden avge följande yttrande.

Direct Selling Sweden är medlem av Seldia, the European Direct Selling Association, som representerar Europeiska direktförsäljningsföreningar inom EU. Direct Selling Sweden verkar för en etisk och seriös direkthandelsmarknad i Sverige med ett starkt konsumentskydd för att motverka att oseriösa aktörer använder nätverksförsäljning som täckmantel för pyramidverksamhet. Bland annat har Direct Selling Sweden inrättat en strikt uppförandekod vilken går längre än lagstiftningen dess medlemsföretag måste följa.

Direct Selling Sweden välkomnar en förändring av nuvarande lagstiftning som utrangerar den tidigare hänvisningen till kedjebrevsverksamhet i Lotterilagen samt ytterligare klargör skillnaden mellan legitim nätverksförsäljning och pyramidverksamhet. Direct Selling Sweden välkomnar också Spellagsutredningens konstaterande att nätverksförsäljning, i utredningen benämnt “Multi-Level-Marketing”, i sig är en fullt legitim försäljningskanal så länge det som omsätts är varor eller tjänster som har ett reellt värde. Utredaren och Direct Selling Sweden synes ha full samsyn kring den gränsdragningsproblematik som kan uppstå då pyramidspel ibland försöker maskera sin otillåtna verksamhet som legitim nätverksförsäljning.

Den föreslagna lydelsen i den nya Spellagen avviker emellertid från den pyramidspelsdefinition som redan existerar genom Marknadsföringslagens ordagranna implementering av EU:s direktiv 2005/29 om otillbörliga affärsmetoder vilket – såsom även konstateras i den nya Spellagsutredningen – skall gälla som lag i Sverige. Framförallt så saknar den i Spellagen föreslagna lydelsen den distinktion mellan pyramidspelsverksamhet och legitim nätverksförsäljning som görs i EU direktivet, d v s att i legitim nätverksförsäljning baserar sig ersättningen till deltagare huvudsakligen på ersättning från försäljning eller konsumtion av produkt.

Som Spellagsutredningen själv konstaterar så gäller Marknadsföringslagens bestämmelser endast om inte Lotterilagens/Spellagens bestämmelser är tillämpliga. Att som nu föreslagits införa en avvikande definition i Spellagen riskerar därför att bibehålla nuvarande osäkerhet i Lotteriinspektionens tillämpning av lagstiftningen, samt riskerar att etablera en praxis som står i konflikt med tvingande EU-lagstiftning. Då såväl nuvarande Lotterilag som den föreslagna Spellagen innehåller långtgående straffrättsliga sanktioner, vilket saknas i Marknadsföringslagens förbud mot pyramidspel, gör det än mer angeläget att säkerställa att Spellagens pyramidspelsdefinition inte avviker från den definition som etablerats inom EU-rätten för att främja rättssäkerhet samt säkerställa den fria rörligheten på den inre marknaden.

Med vänlig hälsning,

Krister Fraser Ordförande/ VD, Direct Selling Sweden

Ladda ner yttrandet som pdf